Bảng xếp hạng đánh giá trắc nghiệm tìm hiểu

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Danh sách số lượng Đoàn viên đã tham gia tìm hiểu theo Đơn vị.

STT Đơn vị Số người tham gia thi